Regulamin uczestnictwa w MNR 2019

UWAGA!

Udział w akcji jest równoznaczny z akceptacją poniższych punktów

CEL IMPREZY

 1. Zachęcenie innych do pomocy w zbiórce funduszy na leczenie i rehabilitację Daniela Skręta

 2. Promowanie aktywności sportowej w środowisku służb mundurowych,

 3. Udział w sztafecie funkcjonariuszy i pracowników cywilnych wszystkich służb i formacji mundurowych w Polsce,

 4. Integracja środowiska mundurowego.

ORGANIZATOR

Fundacja Mundurowych – Służymy Pomocą z siedzibą w Śremie przy ul. Tadeusza Kościuszki 13 lok 2 (parter)  KRS 0000747838 REGON 381275150 NIP 7851805983 reprezentowana przez Jarosława Hapaka – koordynatora akcji. 

Kontakt: Jarosław Hapak tel. 531555801 mail: jaroslaw.hapak@fundacjamundurowych.org.pl 

TERMIN I MIEJSCE:

START: Łódź – 14.05.2019 godz. 09:00

META: Łódź – 22.06.2019 godz. 12:00

Przejazd: zgodnie z załączonym harmonogramem. Zobacz [PDF]

Przetwarzanie i gromadzenie danych 

I. Administratorem danych osobowych uczestników jest Fundacja Mundurowych – Służymy Pomocą z siedzibą w Śremie przy ul. Tadeusza Kościuszki 13 lok 2 (parter) wpisana do Rejestru Fundacji i Stowarzyszeń w KRS IX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu KRS 0000747838 REGON 381275150 NIP 7851805983 reprezentowana przez Jarosława Hapaka zwana dalej “Organizatorem” .

II. Podane przez uczestników dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji wysyłki newsletterów oraz prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (w tym marketingowych np. publikacji artykułów prasowych, internetowych, audycji radiowych, filmach wideo itp.). Ponadto gromadzenie i przetwarzanie danych uzasadnione jest sprawnym przeprowadzeniem akcji Mundur na rowerze 2019 w tym także zapewnienia bezpieczeństwa uczestników akcji.

III. Dane uczestników przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania,  do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia, w przypadku niezbędności danych do czasu zakończenia akcji Mundur na rowerze 2019.

IV. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub ich przenoszenia.

V. W każdym momencie uczestnik może odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a także zażądać, by  wszystkie dane zostały usunięte. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych można dokonać kontaktując się z administratorem danych poprzez wiadomość mailową na adres ado@fundacjamundurowych.org.pl lub biuro@fundacjamundurowych.org.pl

VI. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

VII. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

UCZESTNICTWO I WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Osoby uczestniczące w sztafecie są pełnoletnie.
 2. Każdy z uczestników ma obowiązek:
  1. Podczas przejazdu poruszać się w kasku ochronnym twardym założonym na głowę i zapiętym. Brak kasku ochronnego skutkuje wykluczeniem uczestnika z udziału w akcji, a tym samym Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki, kolizje i inne zdarzenia.
  2. Posiadania sprawnego roweru ze szczególnym uwzględnieniem działania hamulców, oświetleniem adekwatnym do pory dnia i warunków atmosferycznych.
  3. ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM, PRZEBIEGIEM TRASY I TRUDNOŚCIĄ TRASY.
 3. Sztafeta odbywa się przy ruchu otwartym.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad i przepisów Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, a przede wszystkim do nie stwarzania i nie prowokowania sytuacji powodujących bezpośrednie zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa wypadków zaistniałych podczas trwania sztafety, jak również za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie rowerów i rzeczy.
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na sztafetę i powrotu z nich.
 7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione, zniszczone podczas trwania sztafety.
 9. Sztafeta odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 10. Uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy przejazdu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
 11. Uczestnicy akcji poprzez udział w akcji wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunków w formie zdjęć fotograficznych oraz nagrań z zapisem obrazu i dźwięku, a także publikację i wykorzystanie tychże w ramach prowadzenia projektu Mundur na rowerze oraz materiałach promocyjnych Fundacji Mundurowych – Służymy Pomocą. 

Brak możliwości przekazania “pałeczki” – co zrobić?
UWAGA! W przypadku braku możliwości przekazania „pałeczki” kolejnej zmianie oraz w przypadku udziału w wypadku komunikacyjnym lub innym, uczestnik informuje Organizatora akcji lub innego koordynatora akcji. (lista osób z nr tel. udostępniona będzie uczestnikom  przed rozpoczęciem sztafety).

ZAPISY I ZGŁOSZENIA:

Zapisy odbywają się poprzez formularz udostępniony na stronie Fundacji Mundurowych – Służymy Pomocą do dnia poprzedzającego start sztafety tj 13 maja 2019r.

Formularz rejestracyjny uczestnictwa [link]

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

Uwaga! Biorąc udział w wydarzeniu uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na bezpieczne uczestniczenie w sztafecie rowerowej. Znane są mu warunki uczestnictwa i możliwe do wystąpienia zagrożenia związane z uczestnictwem. W przypadku złego samopoczucia lub wypadku na trasie przejazdu uczestnik zobowiązuje się w pierwszej kolejności poinformować służby ratunkowe przez ogólnoeuropejski numer alarmowy 112, a następnie koordynatora akcji tel. 531555801.

Ponadto nie będzie skarżył lub żądał odszkodowania, zadośćuczynienia, rekompensaty lub roszczenia za wynikłe z tytułu złego stanu zdrowia następstwa uczestnictwa w akcji Mundur na rowerze w tym uszczerbku na zdrowiu, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, kalectwa, trwałej nie zdolności do podjęcia pracy zarobkowej lub śmierci.